٢٠ را در ھمه امور به كار بگیريد / قانون ٨٠

ما ھمیشه وقت كافي داريم به شرط آنكه ھم بخواھیم و ھم درست از آن استفاده كنیم. گوته

٨٠ % از كل ارزش فعالیت ھاي شما نتیجه ٢٠ % آنھاست و الي آخر. اين بدان معني است كه اگر در لیست شما ده مورد فعالیت وجود داشتهباشد دو مورد از اين فعالیت ھا معادل يا حتي بیش از مجموع ھشت فعالیت ديگر ارزشمند ھستند.

گاھي پیش مي آيد كه ارزش يكي از ده كار يا فعالیتي كه شما در لیست خود داريد به تنھايي مي تواند بیش از مجموع ساير فعالیت ھا در موفقیتشما ارزشمند باشد. اين كار بي ترديد ھمان قورباغه اي است كه بايد اول از ھمه قورت بدھید.

ارزشمن ترين كارھايي كه مي توانید در ھر روز انجام دھید اغلب سخت ترين و پیچیده ترين كارھا ھستند. اما بازده و پاداشي كه انجام موفقیت آمیز چنین كارھايي براي شما خواھد داشت مي تواند فوق العاده باشد. به ھمین دلیل بايد قاطعانه از انجام كارھايي كه جزء ٨٠ درصد كم ارزش ھستند خودداري كنید آن ھم ھنگامي كه كارھايي كه جزء ٢٠ درصد ارزشمند ھستند معوق مانده اند.

قبل از شروع ھر كاري از خودتان بپرسید: ‹‹ آيا اين كار جزء ٢٠ درصد بالاست يا ٨٠ درصد پايین؟ ››

قانون: در مقابل اين وسوسه كه اول كارھاي كوچك را سروسامان دھید مقاومت كنید.

تمرین

ھمین امروز لیستي از تمامي ھدف ھا، پروژه ھا و مسئولیت ھاي خود تھیه كنید. كدامیك از آنھا جزء ١٠ تا ٢٠ درصد از كارھايي ھستند كه ٨٠ يا ٩٠ درصد از نتايج مورد نظر ما را به بار مي آورند يا مي توانند به بار آورند؟ از ھمین امروز قاطعانه تصمیم بگیريد كه وقت بیشتري را صرف فعالیت ھاي معدودي بكنید كه مي توانند در زندگي شما تحول واقعي ايجاد كنند و وقت كمتري را صرف فعالیت ھاي كم اھمیت تر بكنید.

درباره طراحی وب نت کار

  • طراحی وب سایت اختصاصی، تضمینی برای مشتری بیشتر و ضریب سود هر شغل نسبت به رقبا است. گسترش هر زمینه کاری در مناطق بزرگ جغرافیایی و کاهش  هزینه های کاری و سرعت فروش 24ساعته به مشتری بدون وب سایت تقریبا امکانپذیر نیست. طراحی یک وب سایت خوب پرستیژ و اعتبار شما و اعتماد مشتری  را به شدت افزایش می دهد.