ھمیشه یک شاگرد باقی بمانید

تنھا ابزار موفقیت که قطعاً به آن نیاز دارید، صرف نظر از اینکه کارتان چیست، این است که بیشتر و به تر از آنچه از شما انتظار مي رود کارایی داشته باشید و خدمات عرضه کنید.

برای اینکه کارتان را عالی انجام بدھید چه مطالبی را باید بیاموزید ھرچه مھارت تان در خوردن نوع بخصوصی از قورباغه بیشتر شود، احتمال این که بتوانید سریع دست به کار شوید و آن را بخورید بیشتر مي شود.

مھارت ھا و توانایی ھای خود را در حوزه ھای اصلی کاری تان مرتباً به روز کنید. به خاطر داشته باشید که ھر چقدر ھم کاری را خیلی خوب انجام دھید، دانش و مھارت شما دارد با سرعت زیادی کھنه و قدیمی اگر در » مي شود. ھمان طور که پت رایلی مربی بسکتبال مي گوید کارتان درحال پیشرفت نیستید و به تر نمي شوید، پس دارید ب دتر « . مي شوید

مقداری اطلاعات بیشتر و یا کمی مھارت بیشتر ممکن است تفاوت چشمگیری در میزان توانایی شما برای انجام به تر کار ایجاد کند .

قانون : یادگیریِ مدام شرط لازم موفقیت در ھر زمینه ای است.

این خیلی خوب است که شما مي توانید برای آنکه فعال تر و موثرتر باشید ھر مھارت و توانایی را که لازم دارید کسب کنید . اگر ضروری است شما ھم مي توانید یک تایپیست مسلط باشید و بدون نگاه کردن به دکمه ھا تایپ کنید، یک متخصص ک امپیوتر بشوید، یک خریدار یا یک فروشنده بی نظیر باشید. مي توانید یاد بگیرید که جلوی جمع صحبت کنید . می توانید یاد بگیرید که چطور نوشته ھای تان تأثیرگذار باشد. ھمه ی این مھارت ھا را مي توانید پس از آنکه تصمیم گرفتید که با توجه به ھدف ھای اصلی تان یادگیری آنھا ضروری است، یاد بگیرید.

ھر روز حداقل یک ساعت در زمینه ی حرفه ای خودتان مطالعه داشته باشید. صبح ھا کمی زودتر از خواب بیدار شوید و به مدت ٣٠ تا ٦٠ دقیقه به مطالعه کتاب یا مجله ای بپردازید که اطلاعات موجود در آن به شما کمک می کند تا در حرفه ی خود کارایی بیشتری داشته باشید.

ھر چه در مورد کار تان مطالب بیشتری یاد بگیرید و اطلاعات بیشتری داشته باشید، احساس اعتماد به نفس بیشتر و انگیزه ی بیشتری برای ادامه کار خواھید داشت و ھر چه کارتان را به تر انجام دھید توانایی بیشتری برای پیشرفت در حوزه کاری تان پیدا خواھید کرد.

قورباغه را قورت بده! را اجرا « در خدمت خودتان » از امروز تصمیم بگیرید که پروژة کنید: برای تمام عمر در حوزه کاری تان یک شاگرد باقی بمانید . برای یک حرفه ای ھیچ وقت مدرسه رفتن و آموختن تمام نمي شود. چه مھارت ھا و توانایی ھایی است که به شما کمک می کن د تا در کارتان در زمان کمتر نتایج به تری بدست آورید؟ برای ادامه و پیشرفت کار در آینده به چه توانایی ھای کلیدی و اصلی نیاز دارید؟ این مھارت ھا ھر چه ھستند آنھا را مشخص کنید . برای بھبود آنھا برنامه ریزی کنید و سپس فراگیری را شروع کنید سعی کنید در کارتان ھمیشه به ترین باشید.

درباره طراحی وب نت کار

  • طراحی وب سایت اختصاصی، تضمینی برای مشتری بیشتر و ضریب سود هر شغل نسبت به رقبا است. گسترش هر زمینه کاری در مناطق بزرگ جغرافیایی و کاهش  هزینه های کاری و سرعت فروش 24ساعته به مشتری بدون وب سایت تقریبا امکانپذیر نیست. طراحی یک وب سایت خوب پرستیژ و اعتبار شما و اعتماد مشتری  را به شدت افزایش می دهد.