پیش از شروع مقدمات كار را كاملاً فراھم كنید

میزان كارايي شما ھر چه باشد، توانايي ھاي بالقوه شما بیشتر از آن است كه تا كنون به فعل درآمده است. خیمز تي. مك كِي

يكي از بھترين راه ھاي غلبه بر تنبلي و انجام سريع تر كارھا آن است كه قبل از شروع، تمام چیزھايي را كه براي انجام كارتان نیاز داريد آماده كنید و دم دست بگذاريد.

براي شروع، میز كارتان را تمیز كنید و فقط يك كار جلوي رويتان باشد و اگر لازم دانستید بقیه ي چیزھا را روي زمین در پشت سرتان بگذاريد. تمام اطلاعات، گزارشھا، جزئیات كار، مقالات، وسايل كار و ھر چیزي را كه براي انجام و اتمام كار نیاز داريد جمع آوري كنید. ھمه را دم دست بگذاريد به نحوي كه براي دسترسي به چیزھاي مورد نیازتان احتیاجي به بلند شدن و اين طرف و آن طرف رفتن نداشته باشید.

محل كار خود را براي كار آماده كنید به طوري كه براي كار طولاني مدت جاي راحت و جذابي باشد. مخصوصاً مطمئن شويد كه صندلي تان راحت است و پشتي خوبي دارد و وقتي روي آن مي نشینید كف پاھايتان كاملاً روي زمین قرار مي گیرد.

وقتي مي نشینید و ھمه چیز حاضر و آماده در برابر شما قرار دارد، وضعیت فیزيكي افراد كارآمد را به خود بگیريد. پشتتان را صاف كنید، كمي از پشتي صندلي فاصله بگیريد و به جلو ( سمت كار ) مايل شويد. طوري رفتار كنید كه انگار واقعاً شخصیتي كارآمد، مؤثر و موفق ھستید. آن وقت اولین مورد كاري كار را به دست بگیريد و به خودتان بگويید: ‹‹ خب، كار را شروع مي كنیم. ›› و با كار درگیر شويد و پس از آنكه كار را شروع كرديد ھمچنان ادامه دھید تا آن را به پايان برسانید.

قورباغه را قورت بده! نگاه دقیقي به میز كار خود بیاندازيد، ھم در خانه و ھم در محل كار، آن وقت از خودتان بپرسید : ‹‹ چه جور آدمي در يك چنین جايي كار مي كند؟ ›› ھر چقدر محیط كارتان تمیزتر و مرتب تر باشد بیشتر احساس مثبت بودن، خلاقیت و اعتماد به نفس مي كنید، ھمین امروز تصمیم بگیريد كه میز كار و دفتر خود را كاملاً تمیز و مرتب كنید تا صفحه شماره ٣٤ ھر بار كه پشت میزتان مي نشینید احساس كنید كه فردي مؤثر، كارآمد و آمادة پیشروي و موفقیت ھستید.

درباره طراحی وب نت کار

  • طراحی وب سایت اختصاصی، تضمینی برای مشتری بیشتر و ضریب سود هر شغل نسبت به رقبا است. گسترش هر زمینه کاری در مناطق بزرگ جغرافیایی و کاهش  هزینه های کاری و سرعت فروش 24ساعته به مشتری بدون وب سایت تقریبا امکانپذیر نیست. طراحی یک وب سایت خوب پرستیژ و اعتبار شما و اعتماد مشتری  را به شدت افزایش می دهد.