پیامد كارھا را در نظر داشته باشید

میزان بزرگي و موفقیت ھر فرد بستگي به اين دارد كه تا چه حد مي تواند ھمه نیروھاي خود را در يك كانال واحد بريزد. اُريسون سووِت ماردِن

رويكرد شما نسبت به زمان، يا ‹‹ افق زماني ›› شما، تأثیر چشمگیري بر رفتار ھا و انتخاب ھاي شما دارد. كساني كه دورنماي درازمدتي از زندگي و حرفه خود دارند ھمیشه مي توانند در مورد وقت و فعالیت ھايشان بھتر از كساني كه كمتر در مورد آينده خود فكر مي كنند تصمیم گیري كنند.

قانون: تفكر دراز مدت تصمیم گیري ھاي كوتاه مدت را بھبود مي بخشد

كارھاي مھم و ضروري به طور بالقوه نتايج بلند مدت دارند و كارھاي غیر مھم و غیر ضروري تأ ثیرات بلند مدت بسیار ن اچیزي دارند و يا ھیچ نتیجه اي ( تأ ثیري) ندارند. پیش از شروع ھر كاري از خودتان بپرسید: ‹‹ انجام دادن يا ندادن اين كار چه تأ ثیرات بلند مدتي بر زندگي من خواھد داشت؟ ››

قانون: آينده نگري فعالیت ھا و كارھاي فعلي ما را تحت تأ ثیر قرار مي دھد و در اغلب مواقع تعیین كننده فعالیت ھاي كنوني ماست

زمان به ھر حال خواھد گذشت. تنھا پرسشي كه وجود دارد اين است كه شما از وقتتان استفاده مي كنید و قرار است در پايان ھفته ھا و ماه ھايي كه مي گذرند به كجا برسید. و اينكه به كجا مي رسید عمدتاً بستگي به میزان توجھي دارد كه به عواقب احتمالي اعمال خود در كوتاه مدت مي كنید.

قورباغه را قورت بده! به طور منظم لیست كارھا، فعالیت ھا و پروژه ھاي خود را مرور كنید. مرتباً از خودتان بپرسید: ‹‹ كدام پروژه يا فعالیت است كه اگر آن را به بھترين نحو و با يك روش زمان بندي شده به انجام برسانم بیشترين تأثیر مثبت را بر زندگي من خواھد گذاشت؟ ›› آنچه را كه مي تواند بیشترين كمك را به شما بكند، ھر چه كه باشد، به عنوان ھدف خود در نظر بگیريد، براي دستیابي به آن برنامه ريزي كنید و بلافاصله روي برنامه خود شروع به كار كنید. اين كلمات فوق العاده گوته را به خاطر بسپاريد: ‹‹ اگر كار را شروع كنید ذھن شما گرم مي شود و اگر ادامه دھید كار به انجام مي رسد. ››

درباره طراحی وب نت کار

  • طراحی وب سایت اختصاصی، تضمینی برای مشتری بیشتر و ضریب سود هر شغل نسبت به رقبا است. گسترش هر زمینه کاری در مناطق بزرگ جغرافیایی و کاهش  هزینه های کاری و سرعت فروش 24ساعته به مشتری بدون وب سایت تقریبا امکانپذیر نیست. طراحی یک وب سایت خوب پرستیژ و اعتبار شما و اعتماد مشتری  را به شدت افزایش می دهد.