• خانه

روي اھداف اصلي تمركز كنید

وقتي ھمه نیروھاي جسمي و ذھني متمركز شوند فرد براي
حل مشكلات به طور حیرت انگیزي چند برابر مي شود.
نرمن وينسنت پیل

اگر مي خواھید در كارتان موفق باشید بايد در حوزه ي اھداف اصلي كار
توانا باشید

نقطه شروع داشتن عملكرد بالا براي شما اين است كه ابتدا اھداف
اصلي كارتان را مشخص كنید.

به عنوان مثال،براي صاحب يك شركت يا مديرعامل آن موفق شدن در گرفتن وام بانكي
از اھداف اصلي محسوب مي شود. استخدام كردن افراد شايسته و
محول كردن درست كارھا به آنان نیز از اھداف اصلي اين كار است.

پس از آنكه اھداف اصلي كارتان را مشخص كرديد، قدم بعدي نمره دادن،
از يك تا ده، به نحوه ي فعالیت ھاي خود در رسیدن به ھر كدام از اين
اھداف است. در كدام زمینه قوي تر و در كدام زمینه ضعیف تر ھستید؟

اگر براي مثال در رسیدن به شش ھدف از
ھفت ھدف اصلي كارتان بتوانید عملكرد عالي داشته باشید، عدم
توانايي و يا نداشتن مھارت كافي جھت دست يابي به ھفتمین ھدف،
شما را از موفقیت باز مي دارد و میزان موفقیت شما را در استفاده از
توانايي ھا و مھارت ھا در ساير زمینه ھا و اھداف اصلي تان محدود مي كند.

ضعف شما در يك زمینه مي تواند مانع كارايي و اثربخشي شما و عامل
اصلي برخوردھا، اختلاف نظرھا و نھايتاً شكست شما در كار بشود.

ھمیشه بايد از خودتان بپرسید:چه مھارتي است كه اگر من در آن عالي
باشم بیشترين تأثیر مثبت را روي كار يا شغل من مي گذارد؟

احتمالاً جوابش را از قبل مي دانید.

از رئیس تان، ھمكارانتان، دوستان تان و اعضاي خانواده تان نیز اين سؤال را
بپرسید. پاسخ پرسش را پیدا كنید و سپس براي پیدا كردن مھارت و
عملكرد عالي در آن زمینه دست به كار شويد

قورباغه را قورت بده!
اھداف اصلي كارتان را مشخص كنید. ھدفھايي كه رسیدن به آنھا
نشان دھنده ي آن است كه كارتان را به بھترين نحو انجام مي دھید
مشخص كرده و آنھا را روي كاغذ بیاوريد. سپس به ھر كدام از آنھا با
توجه به نحوة عملكرد خود در آن زمینه از يك تا ده نمره بدھید، و آنگاه
توانايي يا مھارتي را كه اگر به خوبي از پس آن برآيید بیشترين تأثیر را
روي كارتان دارد تعیین كنید.
فھرست اھداف اصلي را به رئیس خود نشان بدھید و نظر او را بخواھید.
از اظھارنظرھاي صادقانه استقبال كنید. شما فقط در صورتي در كارتان
عملكرد بھتري خواھید داشت كه بتوانید از نظرات سازندة ديگران
استفاده كنید. در مورد فھرستي كه تھیه كرده ايد با كاركنان، ھمكاران و
ھمسر خود مشورت كنید.
عادت كنید كه از اين به بعد مرتباً اھداف اصلي كارتان را تجزيه و تحلیل
كنید. ھرگز از بھبود كار دست برنداريد. ھمین تصمیم به تنھايي مي تواند
زندگي تان را متحول كند.

درباره طراحی وب نت کار

  • طراحی وب سایت اختصاصی، تضمینی برای مشتری بیشتر و ضریب سود هر شغل نسبت به رقبا است. گسترش هر زمینه کاری در مناطق بزرگ جغرافیایی و کاهش  هزینه های کاری و سرعت فروش 24ساعته به مشتری بدون وب سایت تقریبا امکانپذیر نیست. طراحی یک وب سایت خوب پرستیژ و اعتبار شما و اعتماد مشتری  را به شدت افزایش می دهد.