روش الف ب پ ت ث را مدام به كار بگیريد

نخستین قانونِ موفقیت، تمركز است. يعني ھمـه نیروھـاي خـود را روي يك نقطه متمركز كنید، مستقیماً به سراغ ھمان نقطـه برويـد و به چپ و راست منحرف نشويد. ويلیام ماتئوس

روش الف ب پ ت ث يك تكنیك قوي براي اولويتبنـدي اسـت . كارآيي اين تكنیك در سادگي آن نھفته است.براي شروع كار بايد لیستي از تمام كارھايي كه بايد در روز آينده انجام دھید تھیه كنید. روي كاغذ فكر كنید.

قبل از شروع ، كنار ھر يك از مواردي كه در لیست خـود نوشتهايد يكي از حروف الف، ب، پ، ت، يا ث را بنويسید.

حرف الف برای کارایی میباشد که حتما باید انجام بدهید و انجام ندادن آن عواقب مطلوبی برای شما ندارد. 

به همین ترتیب کار هارو اولویت بندی کنید . 

قاعده از این قرار است که تا وقتی که کار های الف باقیمانده است حق ندارید به سراغ کارهای ب بروید و همین نظم ادامه دارد تا انتها.

موارد پ آنهایی است که انجام دادنشان خوب است و در عین حال عواقبی برای شما ندارد . مثل نوشیدن چای و غیره 

موارد ث هم کارهایی میباشد که میتوانید آن هارا حذف کنید مثل کارهایی که در مواقعی خاص از آنها خوشتان میاید و در مواقعی دیگر نه.

قورباغه را قورت بده!

ھمین الآن لیسـت كارھاي خود را مرور كنید و در كنار ھـر يـك از مـوارد آن الف، ب، پ، ت يا ث بگذاريد، كار « الف-1 « خود را انتخاب كنید و بلافاصله روي آن شروع به كار كنید، خود را موظف كنید كه تـا ايـن كـار را بـه اتمـام نرساندهايد دست به كار ديگري نزنید. در طول يك ماه آينده، قبل از شروع به كار، اين روش الف ب پ ت ث را ھر روز و در مورد ھر لیستي كه از كارھا يا پروژهھاي خود تھیـه مـيكنیـد بـه كار بگیريد. پس از يك مـاه عـادتِ شـروع و ادامـه كارھـايي را كـه بـالاترين اولويت را براي شما دارند پیدا كردهايد و آينده شما تضمین شده است.

درباره طراحی وب نت کار

  • طراحی وب سایت اختصاصی، تضمینی برای مشتری بیشتر و ضریب سود هر شغل نسبت به رقبا است. گسترش هر زمینه کاری در مناطق بزرگ جغرافیایی و کاهش  هزینه های کاری و سرعت فروش 24ساعته به مشتری بدون وب سایت تقریبا امکانپذیر نیست. طراحی یک وب سایت خوب پرستیژ و اعتبار شما و اعتماد مشتری  را به شدت افزایش می دهد.