ھمیشه یک شاگرد باقی بمانید

تنھا ابزار موفقیت که قطعاً به آن نیاز دارید، صرف نظر از اینکه کارتان چیست، این است که بیشتر و به تر از آنچه از شما انتظار مي رود کارایی داشته باشید و خدمات عرضه کنید. برای اینکه کارتان را عالی انجام بدھید چه مطالبی را باید بیاموزید ھرچه مھارت تان در خوردن نوع بخصوصی از قورباغه بیشتر شود، احتمال این که بتوانید سریع دست به کار شوید و آن را بخورید...

ادامه مطلب: ھمیشه یک شاگرد باقی بمانید

پیش از شروع مقدمات كار را كاملاً فراھم كنید

میزان كارايي شما ھر چه باشد، توانايي ھاي بالقوه شما بیشتر از آن است كه تا كنون به فعل درآمده است. خیمز تي. مك كِي يكي از بھترين راه ھاي غلبه بر تنبلي و انجام سريع تر كارھا آن است كه قبل از شروع، تمام چیزھايي را كه براي انجام كارتان نیاز داريد آماده كنید و دم دست بگذاريد. براي شروع، میز كارتان را تمیز كنید و فقط يك كار جلوي رويتان باشد و اگر لازم...

ادامه مطلب: پیش از شروع مقدمات كار را كاملاً فراھم كنید

به قانون تشخیص ضرورت عمل كنید

تمركز در معناي اصلي و درست كلمه تواناييِ دقت و توجه ذھن روي يك موضوع واحد است. كُمار قانون تشخیص ضرورت مي گويد: ‹‹ ھیچ وقت براي انجام ھمه ي كارھا وقت كافي وجود ندارد ولي ھمیشه براي انجام مھم ترين كارھا وقت كافي ھست. ›› قانون: ھرگز براي انجام تمام كارھاي لازم وقت كافي وجود ندارد براي آنكه بتوانید روي مھم ترين كارھايتان تمركز كنید و آنھا را طبق...

ادامه مطلب: به قانون تشخیص ضرورت عمل كنید

روي اھداف اصلي تمركز كنید

وقتي ھمه نیروھاي جسمي و ذھني متمركز شوند فرد برايحل مشكلات به طور حیرت انگیزي چند برابر مي شود.نرمن وينسنت پیل اگر مي خواھید در كارتان موفق باشید بايد در حوزه ي اھداف اصلي كارتوانا باشید نقطه شروع داشتن عملكرد بالا براي شما اين است كه ابتدا اھدافاصلي كارتان را مشخص كنید. به عنوان مثال،براي صاحب يك شركت يا مديرعامل آن موفق شدن در گرفتن وام بانكياز...

ادامه مطلب: روي اھداف اصلي تمركز كنید

  • 1
  • 2

درباره طراحی وب نت کار

  • طراحی وب سایت اختصاصی، تضمینی برای مشتری بیشتر و ضریب سود هر شغل نسبت به رقبا است. گسترش هر زمینه کاری در مناطق بزرگ جغرافیایی و کاهش  هزینه های کاری و سرعت فروش 24ساعته به مشتری بدون وب سایت تقریبا امکانپذیر نیست. طراحی یک وب سایت خوب پرستیژ و اعتبار شما و اعتماد مشتری  را به شدت افزایش می دهد.